Serveis

Administració de finques

Especialistes en propietat Horitzontal

L’especialització de Siquier Gestions és la propietat Horitzontal, on l’empresa disposa de personal col·legiat que millora la seva experiència amb la formació continua en aquesta matèria.

Estam especialitzats en comunitats de propietaris, edificis de vivendes, locals, aparcaments, urbanitzacions.

Constitució de comunitats

Constitució de comunitats de propietaris, diligència del llibre d’actes de la comunitat, inscripció de la finca a la delegació d’Hisenda, obtenció del NIF.

Assessoria a president i propietaris (cita previa)

Resolució de dubtes jurídics en matèria de propietat horitzontal aplicada a la comunitat de referència. Amb la nostra garantia de transparència, eficàcia i professionalitat, valoram la situació i oferim la millor solució sempre d’acord amb el marc legal vigent.

Reclamacions

Reclamació per via judicial del deute dels propietaris amb quotes de comunitat pendents, morosos.

Tramesa de documentació

Relativa a la comunitat de propietaris, permisos d’obres, obtenció de subvencions, instàncies a qualsevol institució que correspongui.

Gestió de serveis contractats

Control, pagament i seguiment dels serveis que la comunitat té contractats, d’acord amb el que s’hagi establert a la corresponent Junta. Seguiment dels diferents subministradors de la comunitat. Reparacions generals (llanterneria, electricitat, instal·lacions, construcció, fusteria).

Gestió de comptes i comptabilitat

Sabem la importància que tenen uns comptes clars i transparents. Per això, la nostra empresa asegura el rigor en l’elaboració dels comptes anuals i tramesa de l’estat de comptes individual per a cada propietari, resum anual detallant els moviments de la comunitat, ingressos, morositat, factures pendents de liquidar, previsió de despesa per a l’exercici següent.

Emissió de rebuts

Emissió de rebuts corresponents a les quotes tan ordinàries com extraordinàries.

Gestió de juntes

Convocatòria i celebració de juntes ordinàries o extraordinàries posant a la seva disposició les postres instal·lacions. Assistència a Juntes.

Assessories i lloguers

El nostre personal també ofereix assessorament en qualsevol matèria jurídica així com, si s’escau, la connexió amb el professional oportú.

Si la nostra empresa no pot donar resposta directa a la seva petició, comptam amb una xarxa de professionals en qui derivar la sol·licitud per poder obtenir la millor solució.

En matèria de lloguers l’assessoram per trobar el llogater òptim per la seva propietat.

Comptam amb llicenciats en Dret

Que analitzaran cada cas i el valoraran per poder donar la millor resposta. Garantim el millor assessorament en matèria laboral, administratiu, civil, penal, mercantil, fiscal i comptable.

Gestió de lloguers

Redacció del contracte de lloguer i emissió i gestió de cobrament de rebuts de lloguer.

Assegurances i productes financers

En l’àmbit de les assegurances i productes financers, a Siquier Gestions també disposam de personal especialitzat que sabrà quina és la millor opció per les seves necessitats.

Des de l’agència d’assegurances us oferim tots els productes que puguin millorar el seu benestar i garantir la seva tranquil•litat, així com els productes financers que garanteixen l’optimització dels seus estalvis. Podem oferir el millor preu per a cada paquet de cobertures i garanties que es vulgui contractar.

Una vegada s’hagi contractat la corresponent pòlissa, des de les nostres oficines feim la tramitació i seguiment de qualsevol incidència o declaració de sinistre, per tal que el client no hagi de preocupar-se per res.

Altres serveis

Siquier Gestions té diferents convenis de col•laboració amb professionals i empreses que donaran el tractament adequat a la necessitat plantejada. En tot allò que consideram que pot tenir un millor tractament a través d’una altra empresa o professional, els posam al seu abast.

La principal connexió de Siquier Gestions és BON HABITATGE SL, empresa fundada l’any 1998 i que disposa de professionals especialitzats en la neteja i manteniment de vivendes, comunitats, urbanitzacions, finques rústiques, jardins, aparcaments, locals comercials, magatzems, etc. Qualsevol problemàtica quotidiana o servei que necessiti per a la reparació i manteniment de les seves instal•lacions trobarà la solució a Bon Habitatge, SL.